Pentru a putea dezarhiva documentele aveti nevoie de un program de dezarhivare. Click pentru a descarca FreeARC.

Pentru vizualizarea documentelor aveti nevoie de Adobe Reader. Click pentru a descarca AdobeReader.

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2024
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
43 12.07.2024 HCL privind implementarea proiectului "lmbunatatirea activitatilor in domeniul situatiilor de urgenta prin achizitionarea unui Autogreder - asigurare spafiu pentru garare"  HCL 43
42 12.07.2024 HCL privind aprobarea revizuirea/extinderea sistemului de iluminat din comuna Crizbav   HCL 42
41 12.07.2024 HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvie ,,Codrii Cetatilor" R.A. pentru anul 2024  HCL 41
40 12.06.2024 HCL privind aprobarea organigramei /statului de functii si a coeficientilor care stau Ia baza determinarii salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 40
    Anexa 1  Vizualizeaza
    Anexa 2 - Organigrama aparatului de specialitate al primarului Comunei Crizbav  Vizualizeaza
39 12.06.2024 HCL privind aprobarea realizarii unor puturi forate pentru alimentarea cu apa potabila a comunei Crizbav  HCL 39
38 12.06.2024 HCL pentru aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE DRUMURI COMUNA CRIZBA V, JUDETUL BRASOV", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  HCL 38
37 12.06.2024 HCL privind constituirea dreptului de uz si servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra unor terenuri proprietate a UAT Crizbav, catre SC Helioelectro SRL  HCL 37
36 12.06.2024 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2024  HCL 36
35 12.06.2024 HCL privind aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a padurii UAT Comuna Crizbav  HCL 35
34 12.06.2024 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 34
33 14.05.2024 HCL privind împuternicirea viceprimarului comunei Crizbav în vederea depunerii cererii de plată pentru accesarea schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferenta Măsurii 15 ,,Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" Submăsura 15.1 ,,Plați pentru angajamente de silvomediu"  HCL 33
32 14.05.2024 HCL privind desemnarea pe locul vacant a D-lui GOG ATTILA în componența comisiei de specialitate nr 3 a consiliului Local Crizbav pentru activități munca familie , protecție socială, protecția mediului, juridicî și de diciplină  HCL 32
31 14.05.2024 HCL privind alegerea președintelui de ședință   HCL 31
30 24.04.2024 HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A. T. Crizbav in Adunarea Generală din data de 25.04.2024 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei din Judetul Brasov  HCL 30
29 24.04.2024 HCL privind constatarea incetarii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BOGOS GYORGY , precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei CRIZBAV  HCL 29
28 24.04.2024 HCL privind indexarea taxelor si impozitelor locale  HCL 28
27 24.04.2024 HCL privind aprobarea cererii d-lui Balasi Sorin de trecere a animalelor domestice prin fondul forestier proprietatea comunei Crizbav spre zonele de adapat si adapostire  HCL 27
26 24.04.2024 HCL privind executarea de reparati/amenajare la drumurile forestiere/exploatatie in comuna Crizbav  HCL 26
25 24.04.2024 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2024   HCL 25
24 29.03.2024 HCL privind aprobarea Raportului de activitate, a rezultatelor economico-financiare si repartizarea profitului net - ale Ocolului Silvic Codrii Cetatilor pentru anul 2023  HCL 24
23 29.03.2024 HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2024   HCL 23
22 29.03.2024 HCL privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Comunei Crizbav, Studiul de oportunitate,a Caietului de sarcini si delegarea gestiunii serviciului de salubrizare  HCL 22
21 29.03.2024 HCL privind aprobare incepere procedura dezmembrare imobile inscrise in CF nr. 104237 Crizbav  HCL 21
20 29.03.2024 HCL privind aprobarea demersului de finanfare in "Programul multianual privind finanfarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generate ale localitafilor si a regulamentelor locale de urbanism" cu obiectivul de investitie "Actualizare PUG si Regulament Local de Urbanism al Comunei Crizbav"  HCL 20
19 29.03.2024 HCL privind implementarea proiectului "lmbunatafirea activitafilor in domeniul situatiilor de urgenta prin achizitionarea unui Autogreder - asigurare spatiu pentru garare"  HCL 19
18 29.03.2024 HCL privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor Scolii Gimnaziale Crizbav in cadrul Programului national ,,Masa sanatoasa"  HCL 18
17 29.03.2024 HCL privind executarea de reparafi/amenajare la drumul forestier Valea Mare  HCL 17
15 29.03.2024 HCL privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Crizbav  HCL 15
14 28.02.2024 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2024  HCL 14
13 28.02.2024 HCL privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente precum si pentru alte situatii deosebite  HCL 13
12 28.02.2024 HCL privind demararea procedurii de achizitie publica pentru mobilier urban  HCL 12
11 28.02.2024 HCL privind aprobarea Regulamentului de decontare a cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Crizbav, judetul Brasov  HCL 11
10 28.02.2024 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 10
9 26.01.2024 HCL privind aprobarea instalarii de catre societatea HELIOELECTRO S.R.L. Brasov, pe imobilele Tnscrise CF nr. 103989 Crizbav nr.cad. 103989 Tn suprafata de 34.580 mp, CF nr. 3053 Crizbav nr.cad. 3053 Tn suprafata de 13.236 mp, CF nr. 3054 Crizbav nr.cad. 3054 Tn suprafata de 30.900 mp, CF nr. 3096 Crizbav nr.cad. 3096 Tn suprafata de 27.600 mp, si CF nr. 3097 Crizbav nr.cad. 3097 in suprafata de 11.437 mp, a unor sisteme de productiei a energiei electrice din surse regenerabile (solar), inclusiv cabluri de legatura , de comunicatie , constructii specifice adiacente    HCL 9
8 26.01.2024 HCL privind prelungirea reglementarilor urbanistice pentru localitatile Crizbav si Cutus, din PUG­ul com. Halchiu    HCL 8
7 26.01.2024 HCL privind aprobarea Caietului de sarcini si a pretului estimativ de pornire in licitatie­ pentru serviciile de elaborare a amenajamentului silvic UP III Crizbav  HCL 7
6 26.01.2024 HCL privind aprobarea achizitionarii de pubele pentru orgariizarea colectarii selective a deseurilor in comuna Crizbav    HCL 6
5 26.01.2024 HCL privind aprobarea preturilor de pornire la Iicitafie pentru masa lemnoasa ce se va valorifica agentilor economici, pe picior, produse principale din producfia anului 2024 si a Regulamentului de Valorificare a masei lemnoase    HCL 5
4 26.01.2024 HCL privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubritate  HCL 4
 3 08.01.2024 HCL privind aprobarea retelei scolare ce va functiona in Comuna Crizbav in anul scolar 2024-2025  HCL 3
 2 08.01.2024 HCL privind executarea bransamentelor elecrice la RED ( retea electrica distributie ) a instalatiilor de productie a energiei elecrice din sursa solara pentru acoperirea consumatorului propriu ( prosumator) al Comunei Crizbav  HCL 2
 1 08.01.2024 HCL privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al anului 2023  HCL 1

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2023
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
1 09.01.2023  HCL privind alegerea presedintelui de sedinta   HCL 1
2 09.01.2023 HCL privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al anului 2022   HCL 2
3 09.01.2023 HCL privind repararea și modificarea sistemului de iluminat din localitatea Crizbav  HCL 3
4 09.01.2023 HCL privind insusirea Raportului de audit financiar nr. 6044/29.11.2022 și a deciziei nr. 26/27.12.2022 emise de Camera de Conturi Brașov, în urma misiunii "Audit financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31 Decembrie 2022"  HCL 4
    Decizia numarul 26 din 27 Decembrie 2022  Decizia nr. 26
    Raport de audit financiar   Raport
5 13.01.2023 HCL 5 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 1591, nr. cad. 1591, în suprafață de 13684 mp  HCL 5
6 13.01.2023 HCL 6 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 143, nr. cad. 143, în suprafață de 8253mp  HCL 6
7 13.01.2023 HCL 7 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 1034, nr. cad. 1034, în suprafață de 5000 mp  HCL 7
8 13.01.2023 HCL 8 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 3478, nr. cad. 3478, în suprafață de 3597 mp  HCL 8
9 13.01.2023 HCL 9 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 3419, nr. cad. 3419, în suprafață de 21511mp  HCL 9
10 13.01.2023 HCL 10 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 3486, nr. cad. 3486, în suprafață de 72991mp  HCL 10 
11 13.01.2023 HCL 11 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Com Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 3488, nr. cad. 3488, în suprafață de 24469 mp  HCL 11
12 25.01.2023 HCL 12 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului "Construire Grădiniță"  HCL 12
13 08.02.2023 HCL 13 privind aprobarea utilizarii fondului de accesibilizare a padurilor   HCL 13
14 08.02.2023 HCL 14 privind mandatarea primarului Comunei Crizbav pentru reprezentarea legala a consiliului local Crizbav în orice litigiu privind anularea oricarui HCL   HCL 14
15 08.02.2023 HCL 15 privind aprobarea modificarea termenului concesionarii din Contractul de concesiune nr. 3498/22.07.2023 încheiat cu CMIMF Dr. Sestacova Ana având ca obiect spațiul situat în Crizbav, str. Principala nr. 4, Jud Brasov  HCL 15
16 08.02.2023 HCL 16 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 3781/31.10.2019, în comuna Crizbav  HCL 16
17 27.02.2023 HCL 17 privind implementare HUB  HCL 17
18 27.02.2023 HCL 18 privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 18
19 27.02.2023 HCL 19 priivind constituirea în favoarea RDS&RCS a unui drept de folosinta/drept de acces asupra unei suprafete suplimentare de 43 mp, situat în extravilanul comunei Crizbav, CF nr. 4062 Crizbav, pentru montarea de panouri fotovoltaice de către RDS&RCS  HCL 19
20 27.02.2023 HCL 20 privind aprobarea și insusirea raporului de evaloare a unor terenuri aflate în proprietatea privata a comunei Crizbav  HCL 20
21 27.02.2023 HCL 21 privind insusirea și aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului inscris în Cartea Funciara nr. 104012 Crizbav  HCL 21
22 27.02.2023 HCL 22 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 4361, nr. cad. 4361, în suprafata de 167 mp  HCL 22
23 27.02.2023 HCL 23 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023  HCL 23
24 27.02.2023 HCL 24 privind modificarea și completarea HCL nr. 98/14.12.2022  HCL 24
25 27.02.2023 HCL 25 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 991, nr. cad. 991, în suprafata de 1300 mp  HCL 25
26 27.02.2023 HCL 26 privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Primariei Comunei Crizbav , în judetul Brașov pe anul 2023  HCL 26
27 27.02.2023 HCL 27 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Crizbav  HCL 27
28 10.03.2023 HCL 28 Proiect de hotărâre privind masura M15 silvomediu  HCL 28 
29 10.03.2023 HCL 29 privind PNRR C15  HCL 29
30 10.03.2023 HCL 30 privind raport evaluare  HCL 30
31 10.03.2023 HCL 31 privind schimb teren ABP  HCL 31
32 10.03.2023  HCL 32 privind inhumare fara apartinatori  HCL 32
33 10.03.2023 HCL 33 privind amenajare platforma beton  HCL 33
34 10.03.2023  HCL 34 privind modificare HCL 98-2022  HCL 34
35 07.04.2023 HCL 35 privind alegerea președintelui de sedinta   HCL 35
36 07.04.2023 HCL 36 privind completarea preambul HCL 77/2022  HCL 36
37 07.04.2023 HCL 37 privind aprobarea unui schimb de teren  HCL 37
38 07.04.2023 HCL 38 privind validarea Dispozitiei 266  HCL 38
39 07.04.2023 HCL 39 privind indexarea impozitelor și taxelor locale  HCL 39
40 07.04.2023 HCL 40 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 2998, nr. cad. 2998, în suprafață de 7921   HCL 40
41 07.04.2023 HCL 41 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului  HCL 41
42 07.04.2023 HCL 42 privind reziliere contract pasune si licitatie  HCL 42
43 07.04.2023 HCL 43 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 119, nr. cad. 119, în suprafață de 17.000 mp  HCL 43
44 07.04.2023 HCL 44 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 267, nr. cad. 267, în suprafață de 22800 mp  HCL 44
45 07.04.2023 HCL 45 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 398, nr. cad. 398, în suprafață de 6000 mp  HCL 45
46 07.04.2023 HCL 46 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 1, nr. cad. 1, în suprafață de 600 mp  HCL 46
47 07.04.2023 HCL 47 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 1614, nr. cad. 1614, în suprafață de 4500 mp  HCL 47
48 07.04.2023 HCL 48 privind darea în administrare către Școala Gimnazială Crizbav a unor imobile  HCL 48
49 24.04.2023 HCL 49 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare prestate de S.C. INDUSTRIAL PROCES PAPER S.R.L.pdf  HCL 49
50 24.04.2023 HCL 50 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 50
51 24.04.2023 HCL 51 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul înscris în CF nr. 4361, nr. cad. 4361, în suprafață de 167 mp  HCL 51
52 08.05.2023 HCL 52 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea moderata a cladirilor publice, Cladirea Primariei Crizbav, localitatea Crizbav, judetul Brasov", aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare și Rezilienta - Componenta C10 - Fondul local  HCL 52
53 08.05.2023 HCL 53 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea moderata a cladirilor publice, Cladirea Scolii Gimnaziale Crizbav, localitatea Crizbav, judetul Brasov", aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare și Rezilienta - Componenta C10 - Fondul local   HCL 53
54 11.05.2023 HCL 54 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 4221, nr. cad. 4221, în suprafata de 7958 mp  HCL 54
55 11.05.2023 HCL 55 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 4178, nr. cad. 4178, în suprafata de 17139 mp  HCL 55
56 11.05.2023 HCL 56 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 4160, nr. cad. 4160, în suprafata de 11285 mp  HCL 56
57 11.05.2023 HCL 57 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 4158, nr. cad. 4158, în suprafata de 9961 mp  HCL 57
58 11.05.2023 HCL 58 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 4157, nr. cad. 4157, în suprafata de 6460 mp  HCL 58
59 11.05.2023 HCL 59 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 4148, nr. cad. 4148, în suprafata de 27272 mp  HCL 59
60 11.05.2023 HCL 60 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 3693, nr. cad. 3693, în suprafata de 2402 mp  HCL 60
61 11.05.2023 HCL 61 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 2641, nr. cad. 2641, în suprafata de 1373 mp  HCL 61
62 11.05.2023 HCL 62 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 2614, nr. cad. 2614, în suprafata de 1761 mp  HCL 62
63 11.05.2023 HCL 63 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 2444, nr. cad. 2444, în suprafata de 5216 mp  HCL 63
64 11.05.2023 HCL 64 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 2393, nr. cad. 2393, în suprafata de 2668 mp  HCL 64
65 11.05.2023 HCL 65 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 1686, nr. cad. 1686, în suprafata de 4888 mp  HCL 65
66 11.05.2023 HCL 66 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 1672, nr. cad. 1672, în suprafata de 5744 mp  HCL 66
67 22.05.2023 HCL 67 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Crizbav nr. 42 din 07.04.2023  HCL 67
68 22.05.2023 HCL 68 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  HCL 68
69 22.05.2023 HCL 69 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza Comunei Crizbav  HCL 69
70 22.05.2023 HCL 70 privind montarea de panouri fotovoltaice pe caminul cultural Crizbav  HCL 70
71 22.05.2023 HCL 71 privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 71
72 22.05.2023 HCL 72 privind aprobarea rezilierii Contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Crizbav nr. 1827  HCL 72
73 22.05.2023 HCL 73 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Crizbav prin procedura de atribuire a achizitiei directe pentru o perioada de 12 luni  HCL 73
74 22.05.2023 HCL 74 privind aprobarea cererii d-lui Balași Sorin de trecere a animalelor domestice prin fondul forestier proprietatea comunei Crizbav spre zonele de adăpat şi adăpostire  HCL 74
75 22.05.2023 HCL 75 privind aprobare incepere procedura dezmembrare imobil inscris in CF nr. 2744 Crizbav  HCL 75
76 29.05.2023 HCL 76 microbuz verde   HCL 76
77 16.06.2023 HCL 77 privind montarea de aparate de aer condiționat în cladirea căminului cultural, grădiniței Cutuș și primăriei Crizbav  HCL 77
78 16.06.2023 HCL 78 privind constituirea dreptului de uz și servitute de trecere, cu titlu gratuit, asupra unor terenuri proprietate a UAT Crizbav, către SC Helioelectro SRL  HCL 78
79 16.06.2023 HCL 79 privind completare obiecte de inventar pentru caminul cultural Crizbav  HCL 79
80 16.06.2023 HCL 80 privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 80
81 16.06.2023 HCL 81 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 81
82 16.06.2023 HCL 82 privind aprobarea vânzării prin atribuire directă pe numele Torcea Adrian a terenului intravilan situat în sat Crizbav, identificat cu CF nr. 4361  HCL 82
83 16.06.2023 HCL 83 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Crizbav nr. 72 din 21.10.2022 Anghel Saligny  HCL 83
84 21.07.2023 HCL 84 privind alegerea presedintelui de sedinta   HCL 84
85 21.07.2023 HCL 85 privind mandatarea primarului Comunei Crizbav pentru reprezentare legala a consiliului local Crizbav in litigiile aflate sau care se vor afla pe rolul instantelor    HCL 85
86 21.07.2023 HCL 86 privind aprobare incepere dezmembrare imobile inscrise in CF nr. 2174 Crizbav, respectiv in CF nr. 2998 Crizbav  HCL 86
87 21.07.2023 HCL 87 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 87
88 21.07.2023 HCL 88 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Crizbav nr. 82/16.06.2023   HCL 88
89 21.07.2023 HCL 89 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan situat in sat Crizbav, identificat cu CF nr. 4361  HCL 89
90 21.07.2023 HCL 90 privind alocarea cu titlu gratuit a energiei verzi produsa de panourile fotovoltaice de pe raza Comunei Crizbav  HCL 90
91 21.07.2023 HCL 91 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Crizbav, judetul Brasov  HCL 91
92 21.07.2023 HCL 92 privind montarea de panouri fotovoltaice pe Gradinita Cutus  HCL 92
93 05.08.2023 HCL 93 privind darea in administrare catre Scoala Gimnaziala a unor imobile  HCL 93
94 05.08.2023 HCL 94 privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de asistenta juridica nr. 201883/2021 incheiat intre Primaria Comunei Crizbav si cabinet avocat - Balint Judit - Erzsebet -   HCL 94
95 18.08.2023 HCL 95 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2023-2029  HCL 95
96 18.08.2023 HCL 96 privind atestarea apartenenfei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul inscris in CF nr. 1027, nr. cad. 1027, in suprafata de 8600 mp    HCL 96
97 18.08.2023 HCL 97 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul inscris in CF nr. 1167, nr. cad. 1167, in suprafata de 5000 mp  HCL 97
98 18.08.2023 HCL 98 privind atestarea apartenenfei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul inscris in CF nr. 1021, nr. cad. 1021, in suprafata de 11676 mp    HCL 98
99 18.08.2023 HCL 99 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 99
100 18.08.2023 HCL 100 privind aprobare incepere procedura dezmembrare imobil inscris in CF nr. 2373 Crizbav    HCL 100
101 27.09.2023 HCL nr.101 din 27.09.2023 privind aprobarea dezemembrarii unor imobile teren - CF nr. 2373  HCL 101
102 27.09.2023 HCL Nr. 102 din 27.09.2023 privind aprobarea dezemembrarii unor imobile teren - CF nr. 2174  HCL 102
103 27.09.2023 HCL Nr. 103 din 27.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 103
104 27.09.2023  HCL Nr. 104 din 27.09.2023 privind achizifionarea unui container modular  HCL 104
105 27.09.2023 HCL Nr. 105 din 27.09.2023 pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ale Primariei Comunei Crizbav, judetul Brasov pe anul 2023  HCL105
106 27.09.2023 HCL Nr. 106 din 27.09.2023 privind efectuarea unei campanii de masurare si validare, cu scopul de a identifica potenfialul in termen de carbon offset al zonelor impadurite aflate in proprietatea comunei Crizbav  HCL 106
107 27.09.2023 HCL Nr. 107 din 27.09.2023 privind atestarea apartenenfei Ia domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilul inscris in CF nr. 104109, nr. cad. 104109, in suprafafi de 141  HCL 107
108 27.09.2023 HCL Nr. 108 din 27.09.2023 privind aprobarea statutului actualizat al Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a transportului Public Brasov conform dispozifiilor H.G nr 293/2023 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate - serviciile de utilitati publice -  HCL 108
109 23.10.2023 HCL privind aprobarea punerii la dispozifia Club Auto Blic a drumului forestier "Calea Cetafii" in vederea organizarii unei probe sportive  HCL 109
110 23.10.2023 HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al Comunei Crizbav in consiliul de administratie al ?colii Gimnaziale Crizbav  HCL 110
111 23.10.2023 HCL privind demararea procedurii de achizifie publica pentru iluminat festiv de sarbatori  HCL 111
112

23.10.2023

HCL privind indexarea taxelor si impozitelor locale  HCL 112
113

23.10.2023

HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 113
114

23.10.2023

HCL privind executarea bransamentelor elecrice la statiile de incarcat pentru punctele de incarcare pentru vehiculele elecrice din cadrul programului ,,Reabilitarea moderata a cladirilor publice, Cladirea Primariei Comunei Crizbav, Localitatea Crizbav, Judetul Brasov cu includerea in proiect a achizitionarii si amplasarii pe domeniul public al comunei, a 2 statii de reincarcare {4 puncte de reincarcare) pentru vehicule electrice si participarea la Programul National de Redresare $i Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/Cl0, componenta 10 - Fondul local  HCL 114
115

13.11.2023

HCL privind aprobarea proiectului ,,infiintarea unei capacitati de productie a energiei electrice din sursa solara pentru acoperirea consumului propriu al Comunei Crizbav si accesarea unei finantari din Fondul pentru Modernizare, Apelul de proiect: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice  HCL 115
116

24.11.2023

HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 116
117

24.11.2023

HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiiilor cu ocazia evenimentelor de sfarsit de an  HCL 117
118

24.11.2023

HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 118
119

24.11.2023

HCL privind probarea elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala in cadrul parteneriatului LEADER al Grupului de Acfiune Locala Tinutul Barsei.  HCL 119
120

24.11.2023

HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Crizbav in Adunarea Generala din data de 12.12.2023 a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarain Domeniul Apei din Judetul Brasov  HCL 120
121

24.11.2023

HCL privind aprobarea dezemembrarii unor imobile teren - CF nr. 2477  HCL 121
122

18.12.2023

HCL privind aprobarea realizarii unor sisteme tehnice de protectie fizica si de alarmare impotriva efractiei pe raza comunei Crizbav  HCL 122
123

18.12.2023

HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2024  HCL 123
124

18.12.2023

HCL privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2023  HCL 124
125

18.12.2023

HCL privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de beneficiarii de ajutor social si munca in folosul comunitatii in anul 2024  HCL 125
126

18.12.2023

HCL privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale si a taxelor aferente acestui Acord pe raza comunei Crizbav  HCL 126

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2022
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
1 11.01.2022 HCL privind alegerea președintelui de ședința  HCL 1
2 11.01.2022 HCL privind aprobarea atribuirii unor denumiri de străzi din satele Crizbav și Cutuș   HCL 2
3 11.01.2022 HCL privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale anului 2021  HCL 3
4 11.01.2022 HCL privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 4
5 11.01.2022 HCL privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2021  HCL 5
6 11.01.2022 HCL privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Crizbav un anul școlar 2022 - 2023  HCL 6
7 28.02.2022 HCL privind privind aprobarea modificarii organigramei,a statului de functii și salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 7
8 28.02.2022 HCL privind aprobarea efectuarii unor demersuri pentru identificarea ~i evaluarea unor terenuri aflate in proprietatea privata a comunei Crizbav, ce pot face obiectul vanzarii s-au atribiuiri la Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.  HCL 8
9 28.02.2022 HCL privind aprobarea conditiilor pentru organizarea si desfasurarea pasunatnlui pe raza comunei Crizbav in perioada 2022-2023  HCL 9
10 28.02.2022 HCL privind revocarea HCL nr.20/28.06.2018 prin care se aproba trecerea de animale domestice prin fondul forestier,proprietate ala comunei Crizbav spre zonele de pasunat"La Cetate"  HCL 10
11 28.02.2022 HCL privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2021  HCL 11
12 28.02.2022 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2022  HCL 12
13 30.03.2022 HCL privind aprobarea casarii unor mijloace fixe sii a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Crizbav  HCL 13
14 30.03.2022 HCL privind aprobarea majorarii tarifelor minime de inchiriere a buldoexcavatorului proprietatea Comunei Crizbav  HCL 14
15 30.03.2022 HCL privind aprobarea achizitionarii indicatoarelor tip totem de intrare/iesire din localitate si a suportilor de steaguri.  HCL 15
16 30.03.2022 HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic "Codrii Cetatilor" R.A. pentru anul 2022  HCL 16
17 30.03.2022 HCL privind aprobarea achizitionarii statiei de clorinare -instalare instalatie dozare Hipoclorit  HCL 17
18 30.03.2022 HCL privind privind aprobarea modificarii organigramei,a statului de functii și salarizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 18
19 30.03.2022 HCL privind aprobarea cererii d-Iui Balasi Sorin de trecere a animalelor domestice prin fondul forestier proprietatea comunei Crizbav spre zonele de adapat și adapostire  HCL 19
20 30.03.2022 HCL privind rezilierea contractului de concesionare nr.2622/17.09.2010 incheiat intre Primaria Crizbav si Morar Marius Intreprindere Individuala a imobilului Remiza PSI Str.Cetatii nr.495.  HCL 20
21 26.04.2022 HCL privind alegerea președintelui de ședința   HCL 21
22 26.04.2022 HCL privind completarea preambulului HCL nr. 47/2021 privind alocarea unor sune de bani pentru acordarea de cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarna  HCL 22
23 26.04.2022 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 23
24 26.04.2022 HCL privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI "ISO Mediu" Brașov în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabila a unui anunț de participare în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre ADI " ISO Mediu" Brasov  HCL 24
25 26.04.2022 HCL privind aprobarea dezmbrare/dezlipire unui imobil, înscris în CF 104157 și cadastral 104157  HCL 25
26 23.05.2022 HCL privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei Comunei Crizbav, județul Brașov pe anul 2022  HCL 26
27 23.05.2022 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2022  HCL 27
28 23.05.2022 HCL privind completarea HCL nr. 22/2021 privind împuternicirea viceprimarului comune Crizbav în vederea depunerii cererii de plata pentru accesarea schemei de ajutor de stat " Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferenta Măsurii 15 "Servicii de silvomediuu, servicii climatice și conservarea pădurilor" Submăsura 15.1 "Plăti pentru angajamente de silvomediu"  HCL 28
29 23.05.2022 HCL privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care acestea se pot institui  HCL 29
30 23.05.2022 HCL privind modificarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 30
31 23.05.2022 HCL privind înregistrarea UAT Crizbav în Sistemul national electronic de Plata on-line a taxelor și impozitelor locale(SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit intonarea în sistemul "Ghișeul.ro"  HCL 31
32 29.06.2022 HCL privind aprobarea asocierii Comunei Crizbav, prin Consiliul Local al Comunei Crizbav, la Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov (A.M.D.D.T.P.BV.)  HCL 32
33 29.06.2022 HCL privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) pentru anul 2022,aferent UAT Crizbav  HCL 33
34 29.06.2022 HCL privind scăderea din evidența analitică pe plătitor a creanțelor fiscale datorate Bugetului local al comunei Crizbav, de către persoanele juridice radiate de la Oficiul Registrului Comerțului  HCL 34
35 29.06.2022 HCL privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 35
36 29.06.2022 HCL privind modernizarea și asfaltarea căii de acces către cimitirul penticostal și reparație podul de la școala Cutuș  HCL 36
37 29.06.2022 HCL privind aprobarea proiectului „Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Clădirea Primăriei Comunei Crizbav, Localitatea Crizbav, Județul Brașov”cu includerea în proiect a achiziționării și amplasării pe domeniul public al comunei, a 2 stații de reîncărcare (4 puncte de reîncărcare) pentru vehicule electrice și participarea la Programul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local  HCL 37
38 21.07.2022 HCL privind presedinte de sedinta  HCL 38
39 21.07.2022 HCL privind aprobarea procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice  HCL 39
40 21.07.2022 HCL privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a spațiului având ca destinație cabinet medical de medicina de familie  HCL 40
41 21.07.2022 HCL privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea private a comunei Crizbav  HCL 41
42 21.07.2022 HCL privind aprobarea achiziţionării a două stații de autobuz  HCL 42
43 21.07.2022 HCL privind însușirea Raportului de evaluare nr. 229 din 10.07.2022  HCL 43
44 31.08.2022 HCL privind aprobarea taxelor pentru închirierea Căminului Cultural Crizbav  HCL 44
45 31.08.2022 HCL privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul de carburant  HCL 45
46 31.08.2022 HCL privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin atribuire directa a terenurilor aflate în domeniul privat al comunei Crizbav  HCL 46
47 31.08.2022 HCL privind aprobarea vânzării prin atribuire directa pe numele Ioniță Cornel a terenului intravilan situat în sat Cutuș, identificat cu CF nr. 104160  HCL 47
48 31.08.2022 HCL privind aprobarea vânzării prin atribuire directa pe numele Cercea Nicolae - Cosmin a terenului intravilan situat în sat Cutuș, identificat cu CF nr. 104106  HCL 48
49 31.08.2022 HCL privind aprobarea vânzării prin atribuire directa pe numele Florea Daniel - Gabriel a terenului intravilan situat în sat Cutuș, identificat cu CF nr. 104110  HCL 49
50 31.08.2022 HCL privind desemnarea a doi reprezentați ai Consiliului Local al Comunei Crizbav în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Crizbav  HCL 50
51 31.08.2022 HCL privind aprobarea punerii la dispoziția Club Trans Carpatic a drumului forestier "Calea Cetății" în vederea organizării unei probe sportive în cadrul Campionatului Național de Raliuri al României   HCL 51
52 31.08.2022 HCL privind aprobarea alocării de fonduri din bugetul local unor unități de cult din Comuna Crizbav  HCL 52
53 31.08.2022 HCL privind aprobarea alocării de fonduri din bugetul local pentru extindere rețea hidranți și contactarea unei persoane fizice/juridice autorizate în scopul asigurării fiabilității și eficientei necesare a hidrantilor exteriori a UAT Crizbav  HCL 53
54 16.09.2022 HCL privind aprobarea organigramei și a statului de functii ale Primariei Crizbav, judetul Brasov pe anul 2022  HCL 54
55 16.09.2022 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2022  HCL 55
56 16.09.2022 HCL privind demararea procedurii de achizitie publica de mobilier urban  HCL 56
57 16.09.2022 HCL privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare prin licitatie a terenurilor aflate pe domeniul privat al Comunei Crizbav, judetul Brasov  HCL 57
58 16.09.2022 HCL privind aprobarea plantarii cu puieti pe aliniamentul stradal - str. Principala și str. Lunga, cpm Crizbav, în cadrul proiectului Plantează în Romania  HCL 58
59 16.09.2022 HCL privind modificarea și completarea HCL nr. 23/26.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023  HCL 59
60 16.09.2022 HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului "Construire grădiniță"  HCL 60
61 07.10.2022 HCL privind alegerea presedintelui de sedinta  HCL 61
62 07.10.2022 HCL privind modificarea și completarea HCL nr. 58/2022 privind aprobarea plantarii de puieti pe aliniamentul strada - Str. Principala și str. Lunga, comuna Crizbav, în cadrul proiectului Plantează în Romania  HCL 62
63 07.10.2022 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2022  HCL 63
64 07.10.2022 HCL privind aprobarea punerii la dispozitia Club Auto Blic a drumului forestier "Calea Cetății" în vederea organizarii unei probe sportive  HCL 64
65 07.10.2022 HCL privind modificarea HCL 37/29.06.2022  HCL 65
66 07.10.2022 HCL privind aprobarea proiectului "Reabilitarea moderata a cladirilor publice" și participarea la PNRR  HCL 66
67 07.10.2022 HCL privind aprobarea proiectului "Dotarea și punerea în functiune a centrului de monitorizare în timp real a situatiei din Comuna Crizbav și a sistemului de supraveghere a domeniului public" și participarea la PNRR  HCL 67
68 21.10.2022 HCL privind revocarea HCL 49 din 31.08.2022  HCL 68
69 21.10.2022 HCL privind includerea în domeniul privat al Comunei Crizbav a unor suprafete de teren în vederea intbularii/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidentele de cadastru și carte funciara  HCL 69
70 21.10.2022 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 70
71 21.10.2022 HCL privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din productia anului 2023 ce se va valorifica agentilor economici, pe picior, produse principale în volum de 5574,89 mc  HCL 71
72 21.10.2022 HCL privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenții,a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUMURI COMUNA CRIZBAV, JUDETUL BRASOV"  HCL 72
73 21.10.2022 HCL privind modificarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor pentru functionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 73
74 25.11.2022 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2022  HCL 74
75 25.11.2022 HCL privind aprobarea acordarii unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "ISO Mediu" în Domeniul Salubrizarii Localitatilor din Judetul Brasov  HCL 75
76 25.11.2022 HCL privind demararea procedurii de achizitie publica pentru iluminat festiv de sarbatori  HCL 76
77 25.11.2022 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor cu ocazia sarbatorilor de iarna  HCL 77
78 25.11.2022 HCL privind aprobarea normativului der cheltuieli pentru consumul de carburanti  HCL 78
79 25.11.2022 HCL privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Crizbav a imobilului inscris în Cartea Funciara nr. 143 Crizbav  HCL 79
80 25.11.2022 HCL privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Crizbav a imobilului inscris în Cartea Funciara nr. 1034 Crizbav  HCL 80
81 25.11.2022 HCL privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Crizbav a imobilului inscris în Cartea Funciara nr. 1591 Crizbav  HCL 81
82 25.11.2022 HCL privind revocarea HCL nr. 7/26.02.2021 privind modernizarea și asfaltarea DE 199  HCL 82
83 25.11.2022 HCL privind adoptarea draftului actului aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare din 24.09.2008  HCL 83
84 25.11.2022 HCL privind punerea în aplicare a sanctiunilor corespunzătoare, ca urma a ramanerii definitive a Raportului de evaluare a ANI nr. 36971/G/II/24.08.2022 cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl. Colțea Gheorghe, în calitate de consilier local al Comunei Crizbav  HCL 84
85 25.11.2022 HCL privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului inscris în CF nr. 104106, nr. cad. 104106, în suprafata de 171 mp  HCL 85
86 25.11.2022 HCL privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Crizbav al imobilului înscris în CF nr. 104160, nr. cad. 104160, în suprafata de 660 mp  HCL 86
87 25.11.2022 HCL privind modificarea și completarea HCL 23 din 26.04.2022 și HCL 70 din 21.10.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023  HCL 87
88 25.11.2022 HCL privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubritate  HCL 88
89 14.12.2022 HCL privind modificarea și completarea HCL nr. 23 din 26.04.2022, HCL 70 din 21.10.2022 și HCL 87 din 25.11.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023  HCL 89
90 14.12.2022 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2022  HCL 90
91 14.12.2022 HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2023  HCL 91
92 14.12.2022 HCL privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative   HCL 92
93 14.12.2022 HCL privind initierea achizitiei serviciilor privind studiu de oportunitate și evaluare a unor terenuri proprietate privata a Comunei Crizbav în vederea concesionarii prin licitatie publica   HCL 93
94 14.12.2022 HCL privind inregistrarea COMUNEI CRIZBAV în Sistemul National Electronic de Plata ( SNEP ) online a impozitelor și taxelor locale utilizand card bancar și pentru instalarea unui terminal de plata (POS) precum și stabilirea modului în care sunt suportate comisionele aferente  HCL 94
95 14.12.2022 HCL privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în 2023  HCL 95
96 14.12.2022 HCL privind aprobarea Actului aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa și canalizare din 24.09.2022   HCL 96
97 14.12.2022 HCL privind amenajarea și asfaltarea curtii primariei  HCL 97
98 14.12.2022  HCL privind aprobarea modificarii pretului chiriei percepute pentru pasunea comunala și modificarea duratei contractului   HCL 98
99 14.12.2022 HCL privind ROF și ROI a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Crizbav  HCL 99
100 14.12.2022 HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului "Construire grădiniță"  HCL 100
101 29.12.2022 HCL privind aprobarea realizării unor sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției  HCL 101
102 29.12.2022 HCL privind repararea podului situat pe DC 39, la intrarea in localitatea Crizbav  HCL 102
103 29.12.2022 HCL privind renovarea căminului cultural Crizbav  HCL 103
104 29.12.2022 HCL privind majorarea tarifelor pentru furnizarea apei potabile  HCL 104
105 29.12.2022 HCL privind reparare gard primarie si imprejmuirea curții primăriei  HCL 105
106 29.12.2022 HCL privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Crizbav, județul Brașov, pentru perioada 2022-2027  HCL 106
107 29.12.2022 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2023-2024.pdf  HCL 107

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2021
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
 1 15/01/2021  HCL privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2020  HCL 1
 2 15/01/2021  HCL pentru validarea majorării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020 efectuată prin dispoziția primarului comunei Crizbav nr. 182 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 2
 3 29/01/2021 HCL privind înființarea unei comisii speciale de analiză și verificare în cadrul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 3
 4 29/01/2021 HCL privind aprobarea realizării unor sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției  HCL 4
 5 29/01/2021 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2021-2022  HCL 5
 6  29/01/2021 HCL privind aprobarea realizarii proiectului „Info scoala- Digitalizarea educatiei in comuna Crizbav, judetul Brasov”  HCL 6
 7 26/02/2021 HCL privind modernizarea și asfaltarea DE 199  HCL 7
 8 26/02/2021 HCL privind aprobarea metodologiei, cuantumul maxim si situatiile deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta din bugetul local in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  HCL 8
 9 26/02/2021 HCL privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat în comuna Crizbav şi stabilirea taxelor aferente  HCL 9
10 31/03/2021 HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 10
11 31/03/2021 HCL privind neasumarea responsabilităţii pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023  HCL 11
12 29/04/2021 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 12
13 29/04/2021 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2021  HCL 13
14 29/04/2021 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 14
15 29/04/2021 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 15
16 29/04/2021 HCL privind aprobarea vânzării unor imobile teren  HCL 16
17 29/04/2021 HCL privind aprobarea dezemembrării unor imobile teren  HCL 17
18 31/05/2021 HCL privind aprobarea prelungirii perioadei de activitate a comisiei speciale de analiză și verificare constituită prin hotărârea consiliului local nr. 3 din 29.01.2021  HCL 18
19 31/05/2021 HCL privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuţiile viceprimarului  HCL 19
20 31/05/2021 HCL privind aprobarea acordării burselor pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Crizbav  HCL 20
21 31/05/2021 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2021 ce se va valorifica agenților economici, pe picior, produse principale și produse accidentale 2, în volum de 654,16 mc  HCL 21
22 31/05/2021 HCL privind împuternicirea viceprimarului comunei Crizbav in vederea depunerii cererii de plată pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”  HCL 22
23 09/07/2021  HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 23
24 09/07/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 24 
25 09/07/2021 HCL privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Crizbav în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  HCL 25 
26 30/08/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 26
27 30/08/2021 HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 27
28 30/08/2021 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 28
29 30/08/2021 HCL privind aprobarea angajarii unui avocat care sa care sa acorde consultanta juridica si reprezinte interesele Comunei Crizbav, al Consiliului Local, al Primarului sau al Politiei Locale  HCL 29
30 28/09/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 30
31 28/09/2021 HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 31
32 28/09/2021 HCL privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru consumul de carburant  HCL 32
33 28/09/2021 HCL privind aprobarea achiziționării unui plug de zapada  HCL 33
34 28/09/2021 HCL privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Crizbav în consiliul de adinistratie al Școlii Gimnaziale Crizbav  HCL 34
35 28/09/2021 HCL privind aprobarea extinderii sistemului de canalizare a apelor uzate menajere din comuna Crizbav  HCL 35
36 28/09/2021 HCL privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Crizbav în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director/director adjunct al Școlii Gimnaziale Crizbav  HCL 36
37 18/10/2021 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 37
38 29/10/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 38
39 18/10/2021 HCL privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului "Construire Grădiniță"  HCL 39
40 18/10/2021 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal " Construire ferma moderna de îngrășare a suinelor - extravilan comuna Crizbav"  HCL 40
41 02/11/2021 HCL privind aprobarea revizuirea/extinderea sistemului de iluminat din comuna Crizbav  HCL 41
42 02/11/2021 HCL privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului "Construire grădiniță"   HCL 42
43 02/11/2021 HCL privind modernizarea drumuri Comuna Crizbav, județ Brașov   HCL 43
44 25/11/2021 HCL privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Crizbav, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte din prezenta hotărâre   HCL 44
  25/11/2021 Străzi Crizbav - propuse și existente  Vizualizează 
45 25/11/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 45
46 25/11/2021 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă ce se va valorifica agenților economici, pe picior, produse principale din producția anului 2022  HCL 46
47 20/12/2021 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarna  HCL 47
48 20/12/2021 HCL privind aprobarea Statutului Comunei Crizbav  HCL 48
49 20/12/2021 HCL privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare prestate de SC Industrial Proces Paper SRL  HCL 49 
50 20/12/2021 HCL privind aprobarea realizarii unor sisteme tehnice de protecție fizica și de alarmare împotriva efractiei   HCL 50
51 20/12/2021 HCL privind aprobarea alipirii a doua imobile, teren în suprafață de 568 mp înscris în CF 1625 și teren în suprafață de 301 mp înscris în CF 1626   HCL 51
52 20/12/2021 HCL privind aprobarea acordării burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat(primar și gimnazial) din comuna Crizbav  HCL 52
53 20/12/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 53
54 20/12/2021 HCL privind aprobarea revizuirea/extinderea sistemului de iluminat public din comuna Crizbav  HCL 54
55 23/12/2021 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2021  HCL 55

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2020
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
 1 31/01/2020  HCL privind aprobarea modificării prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2020 ce se valorifică agenților economici  HCL 1
 2 31/01/2020  HCL pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav  HCL 2
 3 31/01/2020  HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020  HCL 3
 4 31/01/2020  HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2019  HCL 4
 5 31/01/2020  HCL privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici privind obiectivul de investiții „Reabilitări străzi şi drumuri din intravilanul şi extravilanul Comunei Crizbav şi Dumbrăviţa pe amplasamentul existent”  HCL 5
 6  28/02/2020  HCL privind alegerea unui nou președinte de ședință  HCL 6
 7  28/02/2020  HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2020  HCL 7
 8  28/02/2020  HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2020-2021  HCL 8
 9  28/02/2020  HCL privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 9
10  28/02/2020  HCL privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol  HCL 10 
11  28/02/2020  HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 11
12  20/03/2020  HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 12
13  06/04/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 13
14  30/04/2020  HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 14
15  30/04/2020  HCL privind aprobarea realizării unor puțuri forate pentru alimentarea cu apă potabilă a comunei Crizbav  HCL 15
16  30/04/2020  HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 16
17  28/05/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 17
18  28/05/2020  HCL privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a spațiului având ca destinație cabinet medical de medicina de familie  HCL 18
19  28/05/2020  HCL privind aprobarea depunerii unei cereri de plată pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”  HCL 19
20  28/05/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică  HCL 20
21  30/06/2020  HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2020 ce se valorifică agenților economici  HCL 21
22  22/07/2020  HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei Butcă Lenuța  HCL 22
23  22/07/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu comuna Dumbrăvița în vederea realizării proiectului “Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul si extravilanul Comunelor Crizbav si Dumbravita pe amplasamentul existent”  HCL 23
24  22/07/2020  HCL pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav pentru semestrul I 2019  HCL 24
25  22/07/2020  HCL privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 25
26  27/08/2020  HCL privind alegerea unui nou președinte de ședință  HCL 26
27  27/08/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 27
28  27/08/2020  HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 28
29  24/09/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 29
30  24/09/2020  HCL privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 30
31  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică, având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 2407/21.09.2009 încheiat cu S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții „Canalizarea apelor uzate menajere şi staţie de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav şi reţele de distribuţie apă în localităţile Crizbav şi Cutuş, judeţul Braşov”  HCL 31
32  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 2933/11.09.2017 încheiat cu S.C. ELECTROVÂLCEA S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Executie lucrari de constructii gradinita in satul Cutus, Comuna Crizbav, judetul Brasov”  HCL 32
33  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 2712/14.10.2009 încheiat cu Asocierea S.C. Gotic S.A. și S.C. AGETAPS S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare str. lungă în prelungirea DC 36, Com. Crizbav”  HCL 33
34  24/09/2020  HCL privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică având ca obiect formulare și susținere cereri cu privire la executarea contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4046/18.12.2012 încheiat cu S.C. TERMOCONFORT S.R.L. pentru realizarea obiectivului de investiții “Instalație canalizare și stație de epurare în localitatea Cutuș, com. Crizbav”  HCL 34
35  26/11/2020  HCL privind alegerea președintelui de ședință  HCL 35
36  26/11/2020  HCL privind alegerea viceprimarului comunei Crizbav  HCL 36
37  26/11/2020  HCL privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 37
38  26/11/2020  HCL privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 38
39  21/12/2020  HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2020  HCL 39
40  21/12/2020  HCL privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Comunei Crizbav în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Crizbav  HCL 40
41  21/12/2020  HCL privind numirea reprezentanților comunei Crizbav în consiliul de coordonare al Asociației Unităților Administrativ Teritoriale municipiul Codlea, comuna Feldioara, comuna Crizbav, comuna Hălchiu, și comuna Bod  HCL 41
42  21/12/2020  HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă ce se va valorifica agenților economici, pe picior, produse principale din producția anului 2021  HCL 42
43  21/12/2020 HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021  HCL 43
44  21/12/2020 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2021  HCL 44
45  21/12/2020 HCL privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 45
46  21/12/2020 HCL privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Crizbav  HCL 46

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2019
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
 1 10.01.2019 HCL privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a anului 2018  HCL 1
 2 31.01.2019  HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă   HCL 2
 3 31.01.2019 HCL privind aprobarea subvenționării serviciului public de salubrizare  HCL 3
 4 31.01.2019 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 4
 5 31.01.2019 HCL privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav   HCL 5
 6 31.01.2019 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2019-2020  HCL 6
 7 28.02.2019  HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2019   HCL 7
 8 28.02.2019  HCL privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare si nealimentare rationalizate in caz de mobilizare sau razboi   HCL 8
 9 28.02.2019  HCL privind aprobarea majorării prețului pentru serviciile de salubrizare prestate de către S.C. Recycling Group S.R.L.   HCL 9
 10 22.03.2019  HCL privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii a anului 2019   HCL 10 
11 22.03.2019 HCL privind aprobarea închirierii imobilului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2622 din 17.09.2010 de către concesionarul Morar Marius Întreprindere Individuală  HCL 11
12 25.04.2019 HCL privind aprobarea solicitării de înscrierere a dreptului de proprietate în folosul comunei Crizbav asupra unui imobil teren  HCL 12
13 25.04.2019  HCL privind transformarea unui post de natură contractuală în funcție publică   HCL 13
14 25.04.2019 HCL privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități  HCL 14
15 25.04.2019  HCL aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2019 valorificată către agenți economici   HCL 15
16 25.04.2019 HCL privind prelungirea duratei contractului de închiriere a pajiștilor proprietatea comunei Crizbav către Asociația Crescătorilor de Taurine Crizbav  HCL 16
17 25.04.2019 HCL privind indexarea taxelor și impozitelor locale  HCL 17
18 25.04.2019 HCL privind aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 18
19 23.05.2019 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019  HCL 19
20 28.06.2019 HCL privind aprobarea efectuării unor demersuri pentru identificarea și evaluarea unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Crizbav, situate în satul Cutuș, ce pot face obiectul vânzării  HCL 20
21 31.07.2019 HCL privind reorganizarea comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 21
22 31.07.2019 HCL privind aprobarea achiziționării de pubele pentru organizarea colectării selective a deșeurilor în comuna Crizbav  HCL 22
23 31.07.2019 HCL pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali angajați ai Primăriei Comunei Crizbav  HCL 23
24 29.08.2019 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 24
25 29.08.2019 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe 2019  HCL 25
26 29.08.2019 HCL privind delegarea gestiunii serviciului de salubritate al comunei Crizbav  HCL 26
27 29.08.2019 HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului "Construire gradinita"  HCL 27
28 30.09.2019 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019  HCL 28
29 30.09.2019 HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai CL al Comunei Crizbav in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Crizbav  HCL 29
30 30.09.2019 HCL privind aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru masa de lemnoasa din partida 1899(UPU Crizbav, ua51%3  HCL 30
31 30.09.2019 HCL privind aprobarea punerii la dispozitia Club Auto Blic Brasov a drumului forestier "Calea Cetatii" in vederea organizarii unei probe sportive in cadrul Campionatului National de Raliuri ai Romaniei  HCL 31
32 31.10.2019 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019  HCL 32
33 31.10.2019 HCL privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local  HCL 33
34 31.10.2019 HCL privind aprobarea casării unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Crizbav  HCL 34
35 31.10.2019 HCL privind rezilierea contractului de prestări servicii nr. 1121/29.03.2019 încheiat cu S.C. RECYCLING GROUP S.R.L.  HCL 35
36 31.10.2019 HCL privind aprobarea modificării și completării regulamentului și a caietului de sarcini ale serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 36
37 31.10.2019 HCL privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 37
38 31.10.2019 HCL privind aprobarea înființării unei funcții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 38
39 31.10.2019 HCL privind ratificarea unui contract de asistență juridică  HCL 39
40 28.11.2019 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2019  HCL 40
41 28.11.2019 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2020 ce se valorifică agenților economici  HCL 41
42 28.11.2019 HCL privind aprobarea acordării de pachete cu rechizite elevilor din Comuna Crizbav  HCL 42

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anul 2018
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
1 31.01.2018 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2018 – 2019  HCL 1
2 31.01.2018 HCL privind aprobarea valorificării lemnului de foc provenit din vreascuri/uscături/resturi de exploatare  HCL 2
3 31.01.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal “Construire fermă îngrășare tăurași” având beneficiar S.C. FERMA ADI DAC S.R.L.  HCL 3
4 31.01.2018 HCL privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei crizbav pentru anul 2018  HCL 4
5 31.01.2018 HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale valabile în anul 2018  HCL 5
6 31.01.2018 HCL privind retagerea comunei Crizbav din Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov  HCL 6
7 31.01.2018 HCL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 7
8 28.02.2018 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2018  HCL 8
9 28.02.2018 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2018  HCL 9
10 14.03.2018 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018  HCL 10
11 14.03.2018 HCL privind aprobarea efectuării unor schimburi de teren  HCL 11
12 14.03.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 12
13 27.04.2018 HCL privind modificarea HCL 47 din 28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reabilitare Scoala Gimnaziala Crizbav"”  HCL 13
14 27.04.2018 HCL privind aprobarea dezmembrarii imobilului proprietatea comunei Crizbav inscris in CF Crizbav nr. 3664 nr. cad, 3664”  HCL 14
15 29.05.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 15
16 29.05.2018 HCL privind aprobarea alocării unor sume pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere la obiectivul “Sală de sport școlară cu nivel de practică sportivă competițională locală, teren de handbal și 150 de locuri pentru spectatori, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 16
17 29.05.2018 HCL privind aprobarea rectificari bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 17
18 28.06.2018 HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă  HCL 18
19 28.06.2018 HCL privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Duția Maria - Magdalena  HCL 19
20  28.06.2018 HCL privind aprobarea cererii d-lui Balași Sorin de trecere a animalelor domestice prin fondul forestier proprietatea comunei Crizbav spre zonele de păşunat, adăpat şi adăpostire  HCL 20
21 28.06.2018 HCL privind aprobarea dezemembrării imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 1645 nr. cad. 1645  HCL 21
22 28.06.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire fermă tăurași” având beneficiar S.C. AGRO MURAD S.R.L.  HCL 22
23 28.06.2018 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 23
24 31.07.2018 HCL privind modificarea componentei comisiei de validare a mandatelor  HCL 24
25 31.07.2018 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ardelean Nicolae  HCL 25
26 31.07.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 26
27 31.07.2018 HCL privind aprobarea dezemembrării imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 3945 nr. cad. 3945  HCL 27
28 31.07.2018 HCL privind aprobarea dezemembrării imobilului proprietatea comunei Crizbav înscris în CF Crizbav nr. 3958 nr. cad. 3958  HCL 28
29 31.07.2018 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă valorificată către agenți economici pe picior din producția 2018  HCL 29
30 31.08.2018 HCL privind aprobara rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 30
31 24.09.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 31
32 24.09.2018 HCL privind aprobarea efectuarii unor schimburi de terenuri  HCL 32
33 24.09.2018 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Racotea Gheorghe  HCL 33
34 08.10.2018 HCL privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Coșcodar Maria  HCL 34
35 08.10.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 35
36 08.10.2018 HCL privind aprobarea unor modificări la proiectul tehnic al obiectivului de investiții „Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC 36, comuna Crizbav, jud. Brașov”  HCL 36
37 08.10.2018 HCL privind acceptarea unei oferte de donaţie  HCL 37
38 08.10.2018 HCL privind desemnarea a doi reprezentanţi ai consiliului local al comunei Crizbav în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Crizbav  HCL 38
39 19.10.2018 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal “Construire fermă îngrășare suine” având beneficiar S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.  HCL 39
40 19.11.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 40
41 19.11.2018 HCL aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă din producția anului 2019 valorificată către agenți economici  HCL 41
42 19.11.2018 HCL privind organizarea evenimentului “Centenarul Marii Uniri”  HCL 42
43 19.12.2018 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2018  HCL 43
44 19.12.2018 HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2019  HCL 44
45 19.12.2018 HCL privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crizbav  HCL 45
46 19.12.2018 HCL privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale  HCL 46
47 19.12.2018 HCL privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 47
48 19.12.2018 HCL privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Crizbav în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar  HCL 48
49 19.12.2018 HCL privind completarea Hotărârii consiliului local nr. 36 din 28.10.2015 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 49
50 19.12.2018 HCL privind completarea Hotărârii consiliului local Nr. 52 din 28.11.2013 privind aprobarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de telecomunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Crizbav  HCL 50
51 19.12.2018 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019  HCL 51
       

 

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2017

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2016 - CL Mandat nou

Click pentru a descarca hotararile CL pe anul 2016 - CL vechi

 

 

Hotărâri emise de către Consiliul Local al Comunei Crizbav în anii 2016, 2015, 2014
Nr. HCL Data adoptarii Continut Documente
   

2016

 

 
1 1/7/2016 HCL privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului din excedentul anului 2015  HCL 1
2 1/28/2016 HCL privind alegerea unui nou președinte de ședință  HCL 2
3 1/28/2016 HCL privind aprobarea utilizării execedentului bugetului local și utilizarea excedentului bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cursul anul 2016  HCL 3
4 1/28/2016 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuinţă” având beneficiar pe Calanos Gruia şi Calanos Daniela  HCL 4
5 1/28/2016 HCL privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Crizbav în anul şcolar 2016 – 2017  HCL 5
6 1/28/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reabilitarea str. Lungă în prelungirea DC 36, în Com. Crizbav, jud. Braşov”  HCL 6
7 1/28/2016 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate Cutuș, comuna Crizbav”  HCL 7
8 1/28/2016 HCL aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai obiectivului de investiții “Canalizarea apelor uzate menajere a apelor uzate în comuna Crizbav și retele de distributie apa în localitatile Crizbav și Cutus, judetul Brasov”  HCL 8
9 2/16/2016 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 9
10 2/16/2016 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2016  HCL 10
11 3/23/2016 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 11
12 4/25/2016 HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2016  HCL 12
13 4/25/2016 HCL privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern  HCL 13
14 4/25/2016 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal "Infiintare livada si construire casa de vacanta pentru uz personal DE 289" avand beneficiari pe Barcsa Janos si pe Barcsa Zita  HCL 14
15

4/25/2016

HCL privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa ce se valorifica de catre agentii economici , pe picior, produse accidentale 1 si produse accidentale 2  HCL 15
       
Nr. HCL Data adoptării Conţinut Document
    2015  
1 1/29/2015 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 1 
2 1/29/2015 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mondoc Gheorghe   HCL 2
3 1/29/2015 HCL privind modificarea componentei comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Crizbav  HCL 3 
4 2/27/2015 HCL privind insusirea raportului de evaluare numarul 2108/2014 intocmit pentru concesionarea cabinetelor medicale din cadrul dispensarului uman Crizbav  HCL 4
5 2/27/2015 HCL privind aprobarea concesionarii spatiului cu destinatie cabinet stomatologic din cadrul dispensarului uman  HCL 5
6 2/27/2015 HCL privind numirea dirigintelui de santier pentru supravegherea lucrarilor la obiectivul de investitii " Reabilitare si Extindere Camin Cultural, com. Crizbav"    HCL 6
7 2/27/2015 HCL privind aprobarea retelei scolare ce va functiona in comuna Crizbav in anul scolar 2015 - 2016  HCL 7 
8 2/27/2015  HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă îngrăşare bovine DCL 628/7, extravilan Crizbav” având beneficiar S.C. SAMADA OVINE S.R.L.  HCL 8 
9 2/27/2015 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire locuinţă” având beneficiar pe Calanos Gruia şi Calanos Daniela  HCL 9
10 3/12/2015 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 10
11 3/12/2015 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2015  HCL 11
12 3/12/2015 HCL privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru concesionarea imobilului „Cabinet stomatologic Crizbav”  HCL 12
13 3/12/2015 HCL privind stabilirea componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a imobilului „Cabinet stomatologic Crizbav”  HCL 13
14 3/12/2015 HCL privind numirea reprezentanţilor comunei Crizbav în Consiliul de coordonare al asociaţiei UAT Codlea, Feldioara, Crizbav, Hălchiu şi Bod  HCL 14
15 3/12/2015 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Înfiinţare fermă vaci de carne cu anexe şi împrejmuire teren” având ca beneficiar S.C. BURZENHOF AGROM S.R.L.  HCL 15
16 4/16/2015 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de tăiere aferentă anului 2015  HCL 16
17 4/16/2015 HCL privind aprobarea alocarii de fonduri din bugetul local unor unităţi de cult din comuna Crizbav  HCL 17
18 4/16/2015 HCL privind continuarea asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru comuna Crizbav în vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi implementării abordării LEADER  HCL 18
19 4/16/2015 HCL privind aderarea comunei Crizbav la Asociaţia „Braşov 2021 – Capitala Europeană a Culturii”  HCL 19
20 4/16/2015 HCL privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2015  HCL 20
21 4/16/2015 HCL privind reglementarea acordării ajutoarelor ajutoarelor de înmormântare  HCL 21
22 5/25/2015 HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă  HCL 22
23 5/25/2015 HCL privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2014  HCL 23
24 5/25/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 24
25 5/25/2015 HCL privind aprobarea completării hotărârii consiliului local al comunei Crizbav nr. 48 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor măsuri privind concesionarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale în comuna Crizbav  HCL 25
26 5/25/2015 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de tăiere aferentă anului 2015  HCL 26
27 6/23/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 27
28 6/23/2015 HCL privind aprobarea utilizării cu titlu gratuit a unor suprafeţe de teren necesare realizării proiectului Ro-NET implementat de Ministerul pentru Societatea Informaţională – „Construirea unei infrastructuri naţionale de internet de bandă largă în zonele dezavantajate, prin utilizarea fondurilor structurale (denumit în continuare „Proiectul Ro-NET”)”  HCL 28
29 6/23/2015 HCL privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern  HCL 29
30 8/27/2015 HCL privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2015  HCL 30
31 9/30/2015 HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă  HCL 31
32 9/30/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 32
33 9/30/2015 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse accidentale I, din cota de tăiere aferentă anului 2015  HCL 33
34 9/30/2015 HCL privind desemnarea a doi reprezentanţi ai consiliului local al comunei Crizbav în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Crizbav  HCL 34
35 10/28/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 35
36 10/28/2015 HCL privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Crizbav  HCL 36
37 10/28/2015 HCL privind privind acceptarea comunei Hăghig ca nou membru al Asociației Intercomunitare în Domeniul Apei din Județul Brașov  HCL 37
38 10/28/2015 HCL avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Înfiinţare livadă și construire casă de vacanță pentru uz personal” având ca beneficiar Barcsa Janos și Barcsa Zita  HCL 38
39 11/6/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 39
40 11/6/2015 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Canalizarea apelor uzate menajere comuna Crizbav, județul Brașov“  HCL 40
41 11/6/2015 HCL privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenții economici, pe picior, produse accidentale 1 și produse accidentale 2  HCL 41
42 12/14/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 42
43 12/14/2015 HCL privind implementarea proiectului “Construire Grădiniță“  HCL 43
44 12/14/2015 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor şcolari şi preşcolari cu ocazia sărbătorilor de iarnă  HCL 44
45 12/23/2015 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2015  HCL 45
46 12/23/2015 HCL proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016  HCL 46
    2014  
1 1/10/2014 HCL privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare an 2013 din excedentul bugetului local  HCL 1
2 1/31/2014 HCL privind aprobarea transferului şi folosirii unei sume provenite din excedentul anului 2013 pentru investiţii la secţiunea de dezvoltare  HCL 2
3 2/24/2014 HCL privind aprobarea bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 3
4 3/3/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Colţea Gheorghe  HCL 4
5 3/31/2014 HCL privind suplimentarea numărului de posturi din cadrul Compartimentului Contabilitate, Taxe şi Impozite cu un post de casier  HCL 5
6 3/31/2014 HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ocolului Silvic „Codrii Cetăţilor” R.A. pentru anul 2014  HCL 6
7 3/31/2014 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă îngrăşare suine” având  beneficiar pe Dan Alexandra – Maria Întreprindere Individuală  HCL 7
8 4/30/2014 HCL privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce se valorifică către agenţii economici, pe picior, produse sedundare, din cota de tăiere aferentă anului 2014  HCL 8
9 5/14/2014 HCL privind aprobarea suprafeţelor de teren pentru care se va depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cerere de sprijin pentru suprafaţă în campania 2014  HCL 9
10 5/14/2014 HCL privind aprobarea inchirierii pajiştii proprietatea privată a comunei Crizbav  HCL 10
11

5/30/2014

HCL privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă

 HCL 11
12

5/30/2014

HCL privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014

 HCL 12
13

5/30/2014

HCL privind aprobarea alocarii  de fonduri din bugetul local unor unităţi de cult din comuna Crizbav

 HCL 13
14

5/30/2014

HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă de creştere bovine pentru carne” având  beneficiar S.C. BARITA OVIS S.R.L.

 HCL 14
15

5/30/2014

HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire fermă de creştere bovine pentru carne” având  beneficiar S.C. SAMADA OVINE S.R.L.

 HCL 15
16

5/30/2014

Documentului de Poziție (DP) privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Brașov

 HCL 16
17

6/26/2014

HCL privind aprobarea documentatiei tehnice "Redare teren in circuitul agricol" avand beneficiar pe Greavu Rares II 

 HCL 17
18

6/26/2014

HCL privind aprobarea documentatiei tehnice "Redare teren in circuitul agricol " avand beneficiar pe SC Golden Galina SRL

 HCL 18
19

6/26/2014

HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal 

 HCL 19
20

6/26/2014

HCL privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2013

 HCL 20
21

8/29/2014

HCL privind rectificarea bugetului comunei Crizbav pe anul 2014

 HCL 21
22

8/29/2014

HCL privind aderarea comunei Crizbav la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in Domeniul Apei a Judetului Brasov 

 HCL 22
23

8/29/2014

HCL privind aprobarea unor masuri privind concesionarea servicilui de distributiea a gazelor naturale in comuna Crizbav

 HCL 23
24 8/29/2014 HCL privind avizarea Planului Urbanistic Zonal - "Infiintare ferma ingrasare taurasi in localitatea Crizbav" avand beneficiar pe Greavu Rares Intreprindere Individuala  HCL 24
25 9/17/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 25
26 9/17/2014 HCL privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Crizbav  HCL 26
27 10/10/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 27
28 10/10/2014 HCL privind desemnarea a doi reprezentanti ai consiliului local al comunei Crizbav in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Crizbav  HCL 28
29 10/28/2014 HCL privind alegerea unui nou presedinte de sedinta  HCL 29
30 10/28/2014 HCL privind constatarea incetarii mandatului de consilier local a domnului Rujan Ion  HCL 30
31 10/28/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 31
32 10/28/2014 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal   HCL 32
33 10/28/2014 HCL privind aprobarea planului urbanistic zonal  HCL 33
34 10/28/2014 HCL privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa ce se valorifica catre agentii economici, pe picior, produse principale si accidentale conta anului 2014-2015  HCL 34
35 11/14/2014 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2014  HCL 35
36 11/28/2014 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Rujan Ion  HCL 36
37 11/28/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Racotea Gheorghe  HCL 37
38 11/28/2014 HCL privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al doamnei Butca Lenuta  HCL 38
39 11/28/2014 HCL privind incetarea de drept a mandatului de consilier local si de viceprimar al domnului Marcu Gheorghe  HCL 39
40 11/28/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 40
41 11/28/2014 HCL privind alocarea unor sume de bani pentru acordarea de cadouri copiilor scolari si prescolari cu ocazia sarbatorilor de iarna  HCL 41
42 12/11/2014 HCL privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ardelean Nicolae  HCL 42
43 12/11/2014 HCL privind alegerea viceprimarului comunei Crizbav  HCL 43
44 12/11/2014 HCL privind aprobarea Raportului de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Reabilitare si extindere Camin Cultural, comuna Crizbav"  HCL 44
45 12/11/2014 HCL privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Crizbav pe anul 2014  HCL 45
46 12/11/2014 HCL privind stabilitarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015  HCL 46